Karasu
[Nobicco (Happa Nobitarou)] Ikenai Kotokai (Noein)
[Nobicco (Happa Nobitarou)] Ikenai Kotokai (Noein)