Kazuma Sakamoto
[Kaoru System] Fly! Isami! (Tobe! Isami)
[Kaoru System] Fly! Isami! (Tobe! Isami)