Gleipnir
[Ginhaha] Gattai Shiyo! (Gleipnir)
[Ginhaha] Gattai Shiyo! (Gleipnir)