Haruchika
[Kuroi Mono (Akadama)] Kurohon 2 (Haruchika)
[Kuroi Mono (Akadama)] Kurohon 2 (Haruchika)