Iryuu Team Medical Dragon
[Suzuki Giken, Tsurikichi Doumei (Kiki Ryu)] Innryu The MIKI Side (Iryu)
[Suzuki Giken, Tsurikichi Doumei (Kiki Ryu)] Innryu The MIKI Side (Iryu)