Iryuu Team Medical Dragon
English Chinese Japanese
[Suzuki Giken, Tsurikichi Doumei (Kiki Ryu)] Innryu The MIKI Side (Iryu)
[Suzuki Giken, Tsurikichi Doumei (Kiki Ryu)] Innryu The MIKI Side (Iryu)