Mashin Hero Wataru
[Hindenburg] Mitsumete Itai
[Hindenburg] Mitsumete Itai