Mieruko-chan
[Hironikuru (Niraitsugu) Senga Anarogu] Mi(eru)ko-chan
[Hironikuru (Niraitsugu) Senga Anarogu] Mi(eru)ko-chan
[Hironikuru (Niraitsugu) Senga Anarogu] Mi(eru)ko-chan 2
[Hironikuru (Niraitsugu) Senga Anarogu] Mi(eru)ko-chan 2