Yarukkya Knight
[Hakata Ramen] Yarippa-Knight — Onsen Adventure no Maki (Yarukkya Knight)
[Hakata Ramen] Yarippa-Knight — Onsen Adventure no Maki (Yarukkya Knight)
[Hakata Ramen] Yarippa Knight – Pasocon Wars no Maki (Yarukkya Knight)
[Hakata Ramen] Yarippa Knight – Pasocon Wars no Maki (Yarukkya Knight)
[Hakata Ramen] Yarippa Knight – Totsugeki! Gakkou Kenshin no Maki (Yarukkya Knight)
[Hakata Ramen] Yarippa Knight – Totsugeki! Gakkou Kenshin no Maki (Yarukkya Knight)
[Hakata Ramen] Yarippa Knight – Buchi Gestabo no Maki (Yarukkya Knight)
[Hakata Ramen] Yarippa Knight – Buchi Gestabo no Maki (Yarukkya Knight)